Brand Manaxher

Departmenti: Marketing

 

Raportim: Drejtorit të marketingut

 

Përshkrim përmbledhës i punës: Analizon, zhvillon, mirëmban e kujdeset për pozicionimin e produktit në treg si dhe është përgjegjës për trategjitë e rritjes.

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Nxjerr produktet e reja në treg apo produktet ekzistuese në tregjet të reja dhe inicion trajnime për stafin e shitjeve;
 • Përgjegjës për dizenjimin dhe vlerësimin e aktiviteteve të nevojshme për zhvillimin e imazhit të brandit;
 • Planifikon, implementon dhe kontrollon programe për të rritur mundësinë e hyrjes në treg dhe përfitimit për një lloj të caktuar produkti/shërbimi;
 • Kupton të gjitha aspektet operative përmes të cilave është i aftë të punojë në mënyrë efektive në grup si dhe në aspektet financiare dhe ligjore;
 • Zhvillon strategjinë e cmimit të paketimit të produktit, duke analizuar konkurencën dhe të dhënat financiare në bashkëpunim me departamentin Komercial;
 • Zhvillon planin e marketingut dhe seminare trajnuese për të bërë prezantimin e startegjisë së produktit dhe karakterit të tij;
 • Inicion programet e integruara për marketingun që përfshijnë mbështetjen e komunitetit dhe organizatave të interesit të grupeve të vecanta.

Kualifikim Profesional: Diplomë Universitare, Marketing ose Biznes 

 

Ekperienca Profesionale: 23 vjet eksperiencë në këtë pozicion

 

Aftësi dhe Cilesi: 

 • Aftësi shumë të mira organizuese, komunikuese dhe ndërpersonale;
 • I aftë të organizojë punën duke përmbushur afatet;
 • Të jetë i zhdërvjellët dhe me iniciativë;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese
 • I gatshëm për të punuar në grup
 • Njohuri të mira të gjuhës Angleze.

 

Të gjitha CV-tuaja mund t’i dergoni në adresën hr@tring.tv.
Vetëm kantidatët që plotësojnë kushtet, do të kontaktohen.