Telekomanda satelitore

[row]
[column md=”6″]


[/column]
[column md=”6″]

 1. Në pritje
 2. Modaliteti i preferencës
 3. Asnjë funksion
 4. Butonat numerikë
 5. Shfl etuesi media
 6. Programi i mëparshëm
 7. Volumi lart/poshtë
 8. Guida elektronike e programeve
 9. Dalja nga menyja
 10. Info
 11. OK / Konfirmo
 12. Lexo
 13. Regjistrimi i programeve
 14. Pauzë / regjistrim timeshift
 15. Kthim i shpejtë
 16. Teletekst
 17. Titrat
 18. Butoni i KUQ
 19. Butoni JESHIL
 20. Bllokim zëri
 21. Ndërro mes transmetimeve televizive dhe radiofonike
 22. Biblioteka e regjistrimeve
 23. Kanali lart/poshtë
 24. Menyja aktive/joaktive
 25. Prapa
 26. Butonat e navigimit
 27. Ndalo
 28. Përpara shpejt
 29. Përdoruesi menyja Parametrat
 30. Zgjedhja e gjuhës audio
 31. Butoni BLU
 32. Butoni i VERDHË

[/column]
[/row]