Telekomanda tokësore

[row]
[column md=”6″]

[/column]
[column md=”6″]

 1. MUTE – Heq zërin.
 2. STANDBY – E kalon marrësin digjital nga gjendje standby në gjendje funksionale.
 3. BUTONAT NUMERIK (1-0) – Për të futur numra apo karaktere në kanalet TV/Radio.
 4. FAV – Për të krijuar grupin e kanaleve favorite të TV, Radio dhe sipas përzgjedhjes suaj.
 5. EPG – Për të shfaqur Guidën Elektronike të Programit. Shtypeni sërish për t’u kthyer në gjendje normale.
 6. INFO (i) – Për të treguar informacionet e kanalit në ekran.
 7. MENU – Për të treguar menynë OSD.
 8. EXIT – Për të dalë nga menyja aktuale apo për të anuluar veprimin aktual në gjendjen e menysë.
 9. RECALL – Për t’u kthyer në kanalin e përzgjedhur më pare.
 10. POSHTË, LART, MAJTAS, DJATHTAS – Ndryshimi i eventeve
  Me anë të këtyre butonave lehtësisht mund të kontrollohen eventet e kanaleve duke qëndruar i sintonizuar në një kanal. Mund të kaloni në një event favorit në një kanal tjetër duke shtypur butonin ok. Ndryshon vleren e volumit.
 11. OK – Për të përzgjedhur një meny apo për të konfirmuar veprimin e përdoruesit dhe për të shfaqur listën e kanaleve gjatë shikimit të një programi.
 12. VOL (+ – ) – Për të ndryshuar volumin e TV/Radio pa shfaqur OSD-në.
 13. PAGE (+ – ) – Për të ndryshuar kanalet TV/Radio Lart/Poshtë
 14. OPTIONS – Për të shfaqur listën (at) e audios, teletekstit dhe titrave.
 15. TV/RADIO – Për të kaluar nga TV në Radio
 16. V.FORMAT – Për të ndryshuar formatin e videos në 480i/480p/576i/720p/1080i dhe Auto.
 17. TEXT (Teletekst) – Për të shfaqur informacionet e teletekstit të kanalit nëse ka.
 18. SUBT (Titra) – Për të shfaqur listat e gjuhëve të titrave të kanalit aktual.
 19. Recording – Për të regjistruar kanalin actual apo për të shfaqur menynë e regjistrimit gjatë gjendjes së regjistrimit.
 20. Playback – Për të treguar ecurinë. Nëse shtypni butonin në modalitetin trick apo në gjendje pauze, ART1012YR vazhdon në gjendjen e mëparshme me shpejtësi normale.
 21. PVR – Për të shfaqur skedarin e regjistruar apo listën e skedarëve MP3.
 22. Fast Rewind/Forward – Për të kthyer regjistrimin para dhe mbrapa me shpejtësi. Sa herë që shtyp “Rewind”, shpejtësia e luajtjes përpara së regjistrimit rritet me 7 shkallë të ndryshme (x1.2, x2, x4, x8, x16, x32, x64). Dhe sa herë që shtyp “Forward”, shpejtësia e luajtjes mbrapsht të regjistrimit rritet me 6 shkallë (x2, x4, x8, x16, x32, x64).
 23. Stop – Për të regjistruar kanalin actual apo për të treguar menynë e regjistrimit gjatë gjendjes së
  regjistrimit.
 24. Slow Forward – Për të ndryshuar shpejtësinë e luajtjes së regjistrimit me lëvizje të ngadaltë.
 25. Pause – Për ta vënë regjistrimin në pauzë.
 26. USB – Për ta zhvendosur USB-në në mënyrë të sigurt.
 27. Repeat – Sa herë që shtypet ky buton, gjendja e përsëritjes ndryshon sipas kësaj renditjeje repeat all block repeat the repeat mode Off.
 28. Ndryshimi i pozitës së Bookmark – Shkon në pozicionin e ardhshëm të bookmark.
 29. Bookmark  – Për të shtuar apo për të fshirë pozicionin aktual si bookmark. Mund të caktohen deri në 64 bookmarke për një skedar të regjistruar.

[/column]
[/row]