Përfaqësuese promocioni

 

PËRSHKRIMI I POZICIONIT

Promovon në terren produktet dhe shërbimet e kompanisë duke ofruar tek klientët informacionin e nevojshëm nëpërmjet fletëpalosjeve. Bën prezantimin e produkteve dhe ofertave të reja në zona të ndryshme të Tiranes dhe në rrethet ku kompania ofron shërbimet e saj.

 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 • Promovimi në terren i produkteve dhe shërbimeve të kompanisë.
 • Dhënia e informacionit mbi produktet.
 • Çdo detyrë tjetër që ngarkohet nga eprori.

 

ARSIMI:   Diploma Universitare përbën avantazh.

EKSPERIENCA:   Jo

 

AFTËSI DHE ZOTËSI:

 • Të jetë i/e shkathët dhe i disponueshëm për të punuar në terren.
 • Aftësi shumë të mira organizuese dhe ndërpersonale.
 • I aftë të organizojë punën duke përmbushur afatet.
 • I gatshëm për të punuar në grup
 • Inteligjencë emocionale
 • Dëgjim efektiv
 • Njohuri për produktet/shërbimet
 • Aftësi komunikimi
 • Aftësitë për zgjidhjen e “problemit”.