Tring, brandi i regjistruar i Albanian Satellite Communications shpk, kompania me standarte të çertifikuara


Pas një vlerësimi serioz dhe profesional të të gjitha kategorive të cilësisë, Tring, brandi i regjistruar i Albanian Satellite Communications shpk, merr çertifikatën për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë për Kompaninë. Kjo çertifikatë e vlefshme në fushën telekomunikacion, shërbime zanore, transmetim të dhënash dhe video është konform me standartin: UNE-EN ISO 9001:2008.

Gjithashtu Tring merr çertifikatën për Sistemin e Menaxhimit të Mjedisit, sigurisë në punë, manaxhimit dhe sigurisë së informacionit në fushat ë mëposhtme të aktivitetit: shërbime në transmetimin e të dhënave në fushën e telekomunikacionit me fibra të zeza të dedikuara, akses në rrjetin e internetit dhe të telefonisë, sisteme me programe kompjuterike, siguri transmetimi dhe ruajtje informacioni, shërbime LAN/WAN, shërbime satelitore, shërbime video, modem ëireless me të dhëna dhe fibra optike. Këto çertifikata i janë dhënë kompanisë pasi ka përmbushur të gjitha kriteret dhe standartet e cilësisë dhe sigurisë të përcaktuara.

Çertifikatë për sistemin e menaxhimit të mjedisit

Çertifikatë për sistemin e menaxhimit të sigurisë në punë

Çertifikatë për teknologjinë e informacionit – menaxhimin e shërbimit

Çertifikatë për manaxhimin e sigurisë së informacionit

Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë
UNE-EN ISO 9001:2008