Software Developer

Emërtimi i pozicionit: Software Developer

Raportim: Drejtorit Teknik

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Të bashkëpunojë me pjesëtarët e ekipit për të përcaktuar praktikat më të mira dhe kërkesat e klientëve për softuer;
 • Të zhvillojë softuere intuitive që përmbushin dhe tejkalojnë nevojat e kompanisë;
 • Të mirëmbajë në mënyrë profesionale dhe të krijojë përditësime të rregullta për adresimin e shqetësimeve të klientëve dhe të kompanisë;
 • Të analizojë dhe të testojë programe dhe produkte para se ato të dalin;

 

Kualifikimi profesional: Diplomë Master në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri Informatike ose degë të ngjashme.

Eksperienca profesionale: Mbi 2 vite eksperiencë si Softuer Developer

Aftësi profesionale: 

 • Eksperiencë programimi në teknologjitë Microsoft (ASP .NET, C#, Visual Studio, (WCF) etj.) dhe Open Standards (XHTML, JavaScript, AJAX, CSS, etc.);
 • Eksperiencë ose njohuri në SOAP dhe REST;
 • Eksperiencë me Python;
 • Preferohet të ketë njohuri në Odoo ERP System;
 • Aftësi për të analizuar dhe për t’i dhënë zgjidhje optimale problemeve komplekse;
 • Njohuri të konsoliduara mbi procesin dhe ciklin e zhvillimit të softuer;
 • Aftësi për modelim të database-ve komplekse, SQL Read/Write statements;
 • Eksperiencë ose njohuri me Microsoft SQL Server, Entity Framework dhe PostgreSQL;
 • Aftësi të shkëlqyera në gjuhën angleze në të folur dhe të shkruar.