Specialist Finance

Departmenti: Financës

I raporton: Drejtorit Financës

Autorizimi: Bordi Drejtues

Data: 26/07/2018

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Lëshon fatura shitje për klientë sipas kontratave në fuqi dhe sipas informacionit të percjelle nga departamenti i biznesit
 • Ndjek dorëzimin në kohë të dokumentacionit kontabël nga arka, banka, (ne lidhje me shitjet)dhe merr masa për kontabilizmin në kohë të tij.
 • Kontrollon plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm, sipas procedurave të kompanisë, për cdo klient në platformën e manaxhimit të klientëve.
 • Kryen rakordim me klientët në mënyre periodike, dhe bën dokumentim të akt rakordimeve në dosjen përkatëse
 • Përgatit dhe paraqit pasqyra të ndryshme financiare periodike (ne lidhje me klientet, të ardhurat, arketimet,etj…)
 • Kryen veprime kontabël për njohjen e të ardhurave, në baza mujore sipas përcaktimit te shefit të departamentit
 • Ndjek dorëzimin në kohë të dokumentave të magazinës kryesore, hyrje-dalje në periudha të përcaktuara në lidhje me pajisje/modema të instaluar tek klientët
 • Ofron suport për dyqanet në lidhje me trajtimin e faturimin dhe arketimin e klienteve
 • Kryen rakordime me departamente të tjera për të siguruar njohjen korrekte të të ardhurave
 • Ndjek balancat e agjentëve të jashtëm të shitjeve/ distributorëve dhe ndërmerr hapat e duhur për përmbushjen e kontratës me ta.

Kualifikim Profesional: Arsim i larte Ekonomik, dega Finance ose Administrim Biznesi;

Ekperienca Profesionale: Preferohet mbi 3 vjet eksperiencë në fushë;

Aftësi dhe Cilesi:

 • Aftësi shumë të mira organizuese, komunikuese dhe ndërpersonale;
 • I aftë të organizojë punën duke përmbushur afatet;
 • Të jetë i zhdërvjellët dhe me iniciativë;
 • Aftesi per te perpunuar informacionin permes sistemit te regjistrave.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese
 • I gatshëm për të punuar në grup
 • Njohuri të mira të gjuhës Angleze
 • Njohje te mire te programit “Financa 5”

Shënim: Përvec detyrave të përditshme të renditura në këtë përshkrim pune, punonjësi duhet të kryejë detyra shtesë qe i ngarkohen (për raste të vecanta) nga drejtuesi i departamentit në përputhje me rolin e punonjësit.

 

 

Position: Finance Specialist

Department: Finance

He reports to: Director of Finance

Authorization: Steering Board

Date: 26/07/2018

Duties and Responsibilities:

 • Issues sales invoices for customers under the contracts in force and according to the information specified by the business department
 • Follows the timely delivery of accounting documentation of the cash , banks (in terms of sales) and take measures for the accounting of his time .
 • Checks the completion of the required documentation, according to the company’s procedures, for each client on the client management platform.
 • Conducts a periodic reconciliation with clients, and documents the records in the file of the relevant act
 • Prepare and present various periodic financial and periodic ( with respect to customers , collections , etc … )
 • Performs accounting operations for recognition of income, on a monthly basis as determined by the Head of Department
 • Follows the timely submission of documents to the main warehouse , entry-exit in specified periods regarding the equipments / modems installed to customers.
 • Provides support for shops about the treatment, billing and cashing of the customers
 • Perform reconciliations with other departments to ensure correct recognition of income
 • Follows the balances of external sales agents / distributors and takes the appropriate steps to complete the contract with them.

Professional Qualifications: University Degree in Finance, Finance or Business Administration branch

Professional Experience: At least 3 years of experience in same position

Skills and Abilities:

 • Good communication skills
 • Knowledge of accounting principles and practices
 • Knowledge of finance principles
 • Knowledge of financial reporting
 • Previous experience of general accounting
 • Proficiency in relevant accounting software
 • Knowledge of financial program (related to actual company’s program work)
 • Excellent verbal and written communications.
 • Fluent in English
 • Good knowledge of the Program “Finance 5”

Note: Besides everyday work specified in this JD, employee has to realize extra work (For special occasions) given by his supervisor within the departmental profile.