Teknik fibre optike

Detyrat dhe pergjegjesite

 • Ngjitjen (splicing) te fibres optike, testimin sipas standarteve perkatese dhe zgjidhjen e problematikave ne kohe duke permbushur kerkesat dhe nivelin e sherbimit.
 • Identifikon demtimet dhe mobilizon  te gjitha burimet per te zvogeluar kohen e zgjidhjes se incidentit.
 • Raporton dhe propozon per zgjidhje perfundimtare te problemeve.
 • Sigurohet per rikthimin e sherbimit brenda 4 oresh ose me pak ne varesi te nivelit te sherbimit.
 • Kryen inspektime dhe kontrolle te infrastruktures dhe rrjetit ne intervale kalendarike. Kryen kontroll te xhuntove, paneleve, dhe te gjithe komponenteve te rrjetit, POP-eve, kabineteve si dhe kryen mirembajtje parandaluese.
 • Sigurohet qe te gjitha komponentet e rrjetit te jene te dokumentuara dhe te emertuara sipas standarteve te kompanise.
 • Duhet te kujdeset per raportim dhe dorezimin e dokumentacionit pas perfundimit te punes.
 • Kryen mirembajtjen dhe azhornimin e dokumentacionit te projektit.
 • Ndihmon pergjegjesin e grpuit per trajnimin e stafit te grupit per rregullat teknike te punes, perdorimin e pajisjeve, standartet qe duhet te plotesohen sipas procedurave dhe politikave te kompanise.
 • Ploteson raportet ditore te punes se grupit.
 • Raporton tek Menaxheri i Departamentit.
 • Nen drejtimin e HSS, kane pergjegjesi operacionale per zbatimin e HSP ne projektet e kompanise.
 • Nen drejtimin e HSS, kane pergjegjesine per koordinimin e perditshem te zbatimit te rregullores se sigurimit teknik.
 • Sigurohet qe rregullorja e sigurimit teknik te zbatohet rigorozisht.
 • Zbaton te gjitha kerkesat e HSS, HSO, HSC per te gjitha punet qe te kryhen ne perputhje me HSP, me politiken e shendetit dhe sigurise si dhe me rregullorete zbatueshme shteterore.
 • Kryen inspektim periodik te pajisjeve personale, sigurimit personal, si dhe raporton per cdo rast te demtimit, mungeses apo rinovimit te tyre.

 

Experience e kerkuara

 • 2+ vite eksperience ne ngjitjet e fibres optike (preferohet experience ne angazhimin ne projekte FTTx)
 • Cdo trajnim shtese ne kete fushe eshte avantazh.
 • Kerkohet eksperience ne njohjen e paisjeve matese dhe ngjitese (prsh. OTDR, Mass Fusion Splicing, Power Meter)

 

Njohurite dhe aftesite e kerkuara

 • Aftesi shume te mira me punime me fibra optike, pergatitje xhuntosh, panelesh dhe kabinetesh optike.
 • Aftesi shume te mira ne matjet e rrjetit optik dhe identifikimin e problematikave ne rrjet.
 • Te jete i afte te interpretoje projektet lidhur me FTTX ose mirembajtje rrjeti optik.
 • Te jete i afte per te punuar ne grup dhe per te organizuar punet e grupit.
 • Te jete i afte fizikisht per te punuar ne kushte te ndryshme atmosferike.
 • Të jete i disiplinuar, i motivuar dhe i organizuar.
 • Arsimimi preferohet i mesem ose i larte.

 

Kërkesa shtesë

 • Leje drejtimi automjeti te vlefshme.
 • Gatishmëri për të punuar jashtë orarit, fundjavave, ose në raste emergjente.
 • Gatishmëria për të udhëtuar jashtë Tiranes ne rast suporti ose projekti .
 • Kandidatet e perzgjedhur duhet te dorezojne deshmi penaliteti.

Afati për aplikim: Data 20 Shtator!