Teknik Kabllimi

Detyrat dhe pergjegjesite

·       Instalimi sipas standarteve teknike te kabujve optike/adsl/bakrit në infrastruktura tokesore ose ajerore në varesi të terrenit.

·       Zbatimi i te gjitha standarteve te telekomunikacionit, sipas procedurave te pergatitura nga kompania.

·       Testime te infrastrukturave tokesore si tubacione dhe puseta.

·       Ndertim infrastrukture; montim shtyllash, germime, ndertim pusetash, montim kanalinash etj.

·       Identifikon demtimet dhe mobilizon te gjitha burimet per te zvogeluar kohen e zgjidhjes se incidentit.

·       Raporton dhe propozon per zgjidhje perfundimtare te problemeve.

·       Sigurohet per rikthimin e sherbimit brenda 4 oresh ose me pak ne varesi te nivelit te sherbimit.

·       Kryen inspektime dhe kontrolle te infrastruktures dhe rrjetit ne intervale kalendarike. Kryen kontroll periodik te infrastruktures, POP-eve, kabineteve si dhe kryen mirembajtje parandaluese.

·       Sigurohet per implementimin e rrjetit bazuar ne projekte ose udhezime te supervizoreve .

·       Duhet te kujdeset per raportim dhe dorezimin e dokumentacionit per perfundimin e punes.

·       Sigurohet qe te gjitha komponentet e rrjetit te jene te dokumentuara dhe te emertuara sipas standarteve te kompanise.

·       Duhet te kujdeset per raportim dhe dorezimin e dokumentacionit pas perfundimit te punes.

·       Kryen mirembajtjen dhe azhornimin e dokumentacionit te projektit.

·       Merr ne dorezim te gjitha pajisjet personale te punes dhe te sigurimit teknik.

·       Ndihmon pergjegjesin ne trajnimin e stafit te grupit per rregullat teknike te punes, perdorimin e pajisjeve, standartet qe duhet te plotesohen sipas procedurave dhe politikave te kompanise.

·       Ploteson raportet ditore te punes se grupit.

·       Raporton tek Menaxheri i Departamentit.

·       Mban pergjegjesi per cilesine e pune se kryer, mos zbatimin e standarteve, mungeses se pajisjeve personale, demtimin e tyre ose vjedhjen e tyre.

·       Nen drejtimin e HSS, kane pergjegjesi operacionale per zbatimin e HSP ne projektet e kompanise.

·       Nen drejtimin e HSS, kane pergjegjesine per koordinimin e perditshem te zbatimit te rregullores se sigurimit teknik.

·       Sigurohet qe rregullorja e sigurimit teknik te zbatohet rigorozisht.

·       Zbaton te gjitha rregulloret ne perputhje me HSP, me politiken e shendetit dhe sigurise si dhe me rregulloret e zbatueshme shteterore.

·       Propozon per modifikim te HSP tek HSS.

·       Kryen inspektim periodik te pajisjeve dhe mjeteve te punes, sigurimit personal, sinjalistikes si dhe raporton per cdo rast te demtimit, mungeses apo rinovimit te tyre.


Experience e kerkuar

·       Preferohet eksperience e ngjashme ne kete fushe dhe vjetersi pune duke filluar nga 2 vjet.


Njohurite dhe aftesite e kerkuara

·       Aftesia per te punuar ne kushte te ndryshme atmosferike.


Të jete i disiplinuar, i motivuar dhe i organizuar.

Kërkesa shtesë

·       Leje drejtimi automjeti te vlefshme.

·       Gatishmëri për të punuar jashtë orarit, fundjavave, ose në raste emergjente.


Kandidatet e perzgjedhur duhet te dorezojne deshmi penaliteti.
Te interesuarit te aplikojne ne adresen hr@corp.tring.al brenda dates 15.03.2020