Operator Suporti Teknik

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Trajton në mënyrë profesionale kërkesat hyrëse nga klientët dhe sigurohuni që çështjet të zgjidhen menjëherë dhe me saktësi.
Mblidhni plotësisht dhe me efikasitet informacionin e klientit, vlerësoni dhe përmbushni nevojat e klientit, edukoni klientin aty ku është e mundur për të parandaluar nevojën për kontakte të ardhshme dhe dokumentoni ndërveprimin përmes gjurmimit të kontakteve.
Ofroni shërbim dhe mbështetje cilësore në një sërë fushash, duke përfshirë, por pa u kufizuar në: pajisjet, mbulimin dhe zgjidhjen e problemeve të sistemit.
Mbani një ekuilibër midis politikës së kompanisë dhe përfitimit të klientit në vendimmarrje.
Ndihmoni dhe përmbushni porosinë, përgatitjen e ngjarjeve të shitjes dhe detyra të tjera të caktuara.
Vlerësoni dhe identifikoni vazhdimisht mundësitë për të nxitur përmirësimet e procesit që ndikojnë pozitivisht në përvojën tonë të klientit.
Përgjegjës për përpilimin dhe gjenerimin e raporteve pasi ato kanë të bëjnë me largimin e klientëve dhe kontrollin e inventarit.
Çdo detyrë tjetër që ngarkohet nga eprori

Kualifikimi profesional:

Diplomë universitare në telekomunikacion ose fushë përkatëse

Eksperienca profesionale:

Eksperienca në këtë fushë përbën avantazh

Aftësi profesionale:

Përvoja e zgjidhjes së problemeve me PC dhe IP është një plus.
Njohuri për çështjet e mbështetjes teknike lidhur me lidhjen me internetin.
Pasion i demonstruar për përsosmëri në lidhje me trajtimin dhe kujdesin ndaj klientëve.
Aftësi të forta vendimmarrëse dhe analitike.
Aftësia për të zgjidhur problemet e klientëve si ballë për ballë ashtu edhe përmes telefonit.
Orientim i fortë në detaje.
Gatishmëri për të punuar me një orar fleksibël për të përfshirë fundjavat, pushimet e mundshme dhe jashtë orarit të rastësishëm kur është e nevojshme.
Ndjenja shumë e zhvilluar e integritetit dhe e përkushtimit për kënaqësinë e klientit.
Lojtar skuadre Inteligjencë emocionale
Dëgjim efektiv Njohuri për produktet/shërbimet
Aftësi komunikimi Aftësitë për zgjidhjen e “problemit”.

Të gjitha CV-të tuaja mund t’i dërgjoni në adresen hr@corp.tring.al. Vetëm kandidatët të cilët i përmbushin kriteret do të kontaktohen