Dekoder satelitor

 1. Aktiv – Joaktiv
 2. Kanali poshtë
 3. Kanali lart
 4. Foleja e kartës smart

 

 

 1. HYJA LNB – Për të lidhur kabllot e antenës satelitore.
 2. DALJA E LINJËS – Fisha e daljes së linjës.
 3. DALJA HDMI – Për të lidhur me televizor që mbështet HDMi
  për të pasur rezolucion të defi nicionit të lartë dhe daljen audio.
 4. ETERNET – Lidhja LAN
 5. HYRJA USB – Lidhni pajisjet USB.
 6. DALJA SCART – Lidhja SCART e televizorit.
 7. DALJA E AUDIOS OPTIKE – Dalja e audios optike dixhitale.
 8. KABLLOJA ELEKTRIKE