Software Developer

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Të bashkëpunojë me pjesëtarët e ekipit për të përcaktuar praktikat më të mira dhe kërkesat e klientëve për softuer;
Të zhvillojë softuere intuitive që përmbushin dhe tejkalojnë nevojat e kompanisë;
Të mirëmbajë në mënyrë profesionale dhe të krijojë përditësime të rregullta për adresimin e shqetësimeve të klientëve dhe të kompanisë;
Të analizojë dhe të testojë programe dhe produkte para se ato të dalin;

Kualifikimi profesional:

Diplomë Master në Shkenca Kompjuterike, Inxhinieri Informatike ose degë të ngjashme.

Eksperienca profesionale:

Mbi 2 vite eksperiencë si Softuer Developer

Aftësi profesionale:

Eksperiencë programimi në teknologjitë Microsoft (ASP .NET, C#, Visual Studio, (WCF) etj.) dhe Open Standards (XHTML, JavaScript, AJAX, CSS, etc.);
Eksperiencë ose njohuri në SOAP dhe REST;
Eksperiencë me Python;
Preferohet të ketë njohuri në Odoo ERP System;
Aftësi për të analizuar dhe për t’i dhënë zgjidhje optimale problemeve komplekse;
Njohuri të konsoliduara mbi procesin dhe ciklin e zhvillimit të softuer;
Aftësi për modelim të database-ve komplekse, SQL Read/Write statements;
Eksperiencë ose njohuri me Microsoft SQL Server, Entity Framework dhe PostgreSQL;
Aftësi të shkëlqyera në gjuhën angleze në të folur dhe të shkruar.

Të gjitha CV-të tuaja mund t’i dërgjoni në adresen hr@tring.tv. Vetëm kandidatët të cilët i përmbushin kriteret do të kontaktohen.