Supervizor/ e I/ e Dyqaneve

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Kontrollon periodikisht të gjitha dyqanet në zonën e tij/saj. Menaxhon dyqanet për produkte, shitje dhe fashë.
Kryen dhe zbaton ofertat që shoqëria sjell në treg në të gjitha dyqanet.
Analizon dhe vlerëson klientët e rinj të mundshëm në zonën e tij dhe raporton në kompani.
Kontrollon dhe analizon periodikisht produktet në stok dhe pagesat për çdo dyqan.
Mbështet nevojat e dyqanit si mbështetje për kujdesin ndaj klientit (çështje të veçanta), rinovime të produkteve për shitje, etj.
Mbështet çështjet sipas problemeve të ndryshme në lidhje me dyqanin (probleme teknike, mirëmbajtje dyqani etj…).
Kontrollon dhe sigurohet që stafi i dyqaneve të ketë të gjitha njohuritë e nevojshme për klientët, produktet, ofertat, sipas kompanisë.
Kujdeset për trajnimin e dyqaneve për ofertat e reja, implementimet e reja dhe gjithçka që lidhet me zinxhirin e dyqaneve.
E mban dyqanin në linjë me shërbimet e reja, teknologjinë e përditësuar ose ndryshime të tjera që ndërmarrja ndërmerr.
Mbani të informuar dyqanet duke bashkëpunuar me departamentin përkatës.
Çdo detyrë tjetër të caktuar nga eprori.

Kualifikimi profesional:

Diplomë universitare në marketing ose fushë përkatëse. Preferohet diplomë Master.

Eksperienca profesionale:

2 ose më shumë vite përvojë pune në një fushë funksionale relative.

Aftësi profesionale:

Aftësi shumë të mira organizative dhe ndërpersonale.
Të aftë për të organizuar punën e tyre dhe për të përmbushur afatet.
Të gatshëm për të punuar në grup.
Inteligjencë emocionale
Dëgjim efektiv
Njohuri për produktet/shërbimet
Aftësi komunikimi
Aftësitë për zgjidhjen e “problemit”.
Njohuri të mira të gjuhës angleze.

Të gjitha CV-të tuaja mund t’i dërgjoni në adresen hr@corp.tring.al. Vetëm kandidatët të cilët i përmbushin kriteret do të kontaktohen