Arkivist për televizion

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

  • Të ketë njohuri shumë të mira rreth medias e kinematografisë;
  • Të katalogojë, të ruajë dhë të përshkruajë cdo material televiziv;
  • Të përditësojë vazhdimisht databazën e arkivës;
  • Të organizojë cdo katalog filmash.

 

Kualifikimi profesional: Diplomë Universitare në Gjuhë – Letërsi 

 

Eksperienca profesionale: 3 vite eksperiencë si arkiviste në televizion

 

Aftësi profesionale: 

  • Të ketë njohuri mbi formatet e ndryshme të ruajtes si dhe për konvertimin e tyre;
  • Të ketë njohuri të shkëlqyra në përdorimin e Microsoft Excel dhe Microsoft Access;
  • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi;
  • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
  • Të jetë i organizuar.