Media Buyer

Përshkrim përmbledhës i punës:

Tring është në kërkim të një Media Buyer të kualifikuar dhe të motivuar për t’iu bashkuar ekipit tonë të marketingut. Media Buyer ka përgjegjësinë për blerjen dhe menaxhimin e hapësirave të reklamave për të promovuar programet dhe produktet tona në mediat e jashtme; dhe programet dhe produktet e bashkëpunëtorëve në hapësirat tona televizive të reklamave.

 

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Identifikimi i mediave të përshtatshme dhe zhvillimi i një strategjie blerjeje të efektshme për të siguruar ekspozimin maksimal të reklamave tona;
 • Realizimi i takimeve me bashkëpunëtorët dhe kultivimi i marrdhënieve të mira me ta;
 • Hartimi dhe zbatimi i planit të blerjes së medias, duke përfshirë zgjedhjen e kanaleve të komunikimit, hartimin e buxhetit, kohëzgjatjen, frekuencën dhe përcaktimin e segmenteve të synuara;
 • Takimi me sponsora potencialë për të mbështetur programacionet e Tring, kur është e nevojshme;
 • Analiza e performancës së reklamave dhe monitorimi i rezultateve për të siguruar një ROI (kthim mbi investim) të mirëfilltë;
 • Ngritja dhe ruajtja e marrëdhënieve me mediat dhe agjencitë e reklamave për të siguruar tarifat më të mira dhe kushtet më avantazhuese për blerjen e hapësirave reklamore;
 • Përgatitja e raporteve të rregullta për efektivitetin dhe performancën e reklamave televizive;
 • Mbajtja e njohurive të freskëta rreth tendencave të fundit në mediat televizive dhe identifikimi i mundësive të reja për promovim;
 • Mirëmbajtja dhe përditësimi i databazës së klientëve aktualë dhe potencialë;
 • Arkivimi i mediaplaneve të klientëve dhe studimi i potencialeve blerëse sipas audiencës të synuar dhe buxheteve në dispozicion.

Kualifikimet dhe përvoja:

 • Përvojë pune të demonstrueshme si Media Buyer, veçanërisht në fushën e blerjes së hapësirave reklamore në televizion;
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe në ekip;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe negocimi;
 • Njohuri të mirë të tendencave të fundit në industri dhe aftësi për të identifikuar mundësi të reja dhe inovative në fushën e marketingut dhe reklamave;
 • Njohuri të thella të industrisë së mediave televizive dhe njohje të mirë të strukturës dhe funksionimit të televizioneve;
 • Aftësi analitike të shkëlqyera dhe njohuri të përdorimit të mjeteve të specializuara për monitorimin dhe analizën e reklamave televizive;
 • Aftësi organizative dhe aftësi për të punuar në një ambient dinamik dhe të ndjeshëm ndaj afateve;
 • Të zotërojë shumë mirë paketën Microsoft Excel;
 • Të zotërojë shumë mirë gjuhën angleze.

Pozicioni i punës është me kohë të plotë.
Vendndodhja: Tring, Rruga e Qelqit, Kombinat

Të interesuarit janë të ftuar të dërgojnë rezymenë e tyre në adresën e emailit hr@tring.tv , jo më vonë se data 30 qershor 2023.

 

Shënime:
Më shumë informacion për Tring gjeni në: https://www.tring.al/

Kanditatët e përzgjedhur do kontaktohen me telefon për intervistë. Të dhënat që do të paraqitni nëpërmjet aplikimit tuaj do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qellime rekrutimi, në mbështetje të legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. Më konkretisht sipas përcaktimeve të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Ligjit në fuqi (Nr. 9887 datë 10.03.2008) “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe akteve nënligjore për zbatim.